Zásady ochrany osobných údajov

Posledná úprava: jún 2023

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Estaservice LCC (ďalej len "EstaService", "my", "nás" alebo "naše") zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše údaje v súvislosti s vaším používaním našich webových stránok uvedených v časti [Webové stránky - (zahrnuté subjekty)] (ďalej len "webové stránky") a našich služieb. Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov sa vzťahuje na vaše používanie webových lokalít spoločnosti EstaService, ako aj na všetky ostatné spôsoby, ktorými môžete so spoločnosťou EstaService komunikovať, napríklad keď s nami hovoríte telefonicky alebo prostredníctvom vzdialeného videohovoru. Opisuje tiež možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním vašich osobných údajov. Súčasťou týchto zásad sú aj informácie pre obyvateľov Kalifornie a osoby nachádzajúce sa v Európskej únii.

DEFINÍCIE

Osobné údaje:

To znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutá osoba/používateľ"). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Ako sa používa v týchto zásadách ochrany osobných údajov, osobné údaje alebo osobné informácie znamenajú informácie, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu osobu a možno ich s ňou spojiť. Nezahŕňa deidentifikované alebo súhrnné informácie.

Subjekt údajov/užívateľ:

Vzťahuje sa na akúkoľvek identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, ktorej osobné údaje spracúva spoločnosť EstaService (prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie).

Spracovanie:

Je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie.

Súhlas dotknutej osoby/užívateľa:

Je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby/užívateľa, ktorým vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to vyhlásením alebo konkrétnym potvrdzujúcim úkonom.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

My alebo naši poskytovatelia služieb môžeme zhromažďovať osobné údaje a údaje, ktoré vás neidentifikujú, keď používate naše webové stránky alebo služby. V tejto časti vysvetľujeme, aké typy osobných údajov môžeme o spotrebiteľoch zhromažďovať. Zhromaždené Osobné údaje závisia od typu interakcie so spotrebiteľom (napríklad telefonát alebo návšteva našich webových stránok), od typov produktov, ktoré spotrebiteľ zvažuje alebo nakupuje, a od toho, aké informácie sa zákazníci spoločnosti EstaService rozhodnú s nami zdieľať. Táto časť obsahuje všetky informácie, ktoré môžeme o spotrebiteľoch zhromažďovať, ale len zriedka budeme zhromažďovať všetky tieto typy informácií o jednej osobe. Spoločnosť EstaService potenciálne zhromažďuje nasledujúce kategórie informácií o spotrebiteľoch, z ktorých niektoré sa môžu zhromažďovať alebo uchovávať takým spôsobom, že ich možno považovať za osobné údaje:

Identifikátory: Príklady typov identifikátorov, ktoré môže spoločnosť EstaService zhromažďovať, zahŕňajú skutočné mená, prezývky, poštové adresy, online identifikátory, adresy internetového protokolu ("IP adresy"), e-mailové adresy, čísla účtov, čísla sociálneho poistenia, čísla vodičských preukazov, čísla pasov a iné vládne identifikačné čísla.

Iné typy informácií: Príklady iných typov informácií zahŕňajú vaše fyzické vlastnosti alebo opisy, telefónne číslo, vzdelanie, zamestnanie, finančné informácie vrátane bankového účtu, čísla kreditnej a debetnej karty. Patria sem aj ďalšie informácie, ktoré ste spoločnosti EstaService poskytli priamo vy, napríklad keď vyplníte dotazník, odpoviete na prieskum alebo dostanete konzultáciu. Táto kategória zahŕňa informácie označené ako osobné údaje v oddiele 1798.80 písm. e) kalifornského občianskeho zákonníka, ktoré nie sú kategorizované inak.

Charakteristiky chránené niektorými zákonmi: Príklady typov charakteristík, ktoré môže spoločnosť EstaService zhromažďovať, zahŕňajú vek, národnostný pôvod, občianstvo, rodinný stav, zdravotné údaje, pohlavie, sexuálnu orientáciu a status veterána alebo vojenského veterána.

Informácie na internete: Príklady typov informácií o aktivitách na internete alebo iných elektronických sieťach, ktoré môže spoločnosť EstaService zhromažďovať, zahŕňajú históriu prehliadania, históriu vyhľadávania, informácie o zariadení, ktoré spotrebiteľ používa na prístup k našim webovým stránkam alebo aplikáciám, a informácie týkajúce sa interakcie spotrebiteľa s webovými stránkami, aplikáciami alebo reklamami spoločnosti EstaService alebo našich partnerov. Môžeme tiež zhromažďovať informácie od návštevníkov našich webových lokalít, ako sú nastavenia prehliadača, operačné systémy, odkazujúce/výstupné stránky a údaje o prúde kliknutí. Keď vám pošleme e-mail, spoločnosť EstaService môže tiež zhromažďovať informácie vrátane informácií o tom, ako s týmto e-mailom interagujete.

Informácie o zemepisnej polohe: Spoločnosť EstaService môže zhromažďovať informácie o tom, kde spotrebiteľ býva alebo sa inak nachádza.

Zvukové a vizuálne informácie: Spoločnosť EstaService môže vyhotovovať zvukové záznamy hovorov so spotrebiteľmi. Môžeme vyhotovovať obrazové záznamy spotrebiteľov, keď navštívia naše priestory alebo keď spotrebitelia súhlasia s tým, že ich spoločnosť EstaService môže fotografovať alebo natáčať na video.

Informácie týkajúce sa profesie a zamestnania: Príklady typov informácií súvisiacich s profesijnou činnosťou a zamestnaním, ktoré môže spoločnosť EstaService zhromažďovať, zahŕňajú informácie o profesijnom postavení a príslušnosti, histórii zamestnania a zamestnaneckom stave, ktoré sa vyžadujú v žiadosti o vízum.

Osobné údaje:

Môžeme od vás zhromažďovať osobné údaje, keď si zakúpite naše produkty alebo služby, zaregistrujete sa na používanie našich služieb, zaregistrujete sa ako partner alebo s nami inak komunikujete. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich webových stránok, môžu okrem iného zahŕňať vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, informácie o platobnej karte a všetky informácie obsiahnuté vo vašej komunikácii s nami.

Informácie zozbierané prostredníctvom technológie:

Môžeme automaticky zhromažďovať informácie o vašom používaní našich webových lokalít a služieb, napríklad webové lokality, z ktorých ste prišli (tzv. "odkazujúca adresa URL"), typ prehliadača, ktorý používate, zariadenie, z ktorého ste sa pripojili k našim službám, čas a dátum prístupu a ďalšie informácie, ktoré vás nemusia osobne identifikovať. Tieto informácie sledujeme pomocou súborov cookie, malých textových súborov alebo iných technológií. Súbory cookie sa odosielajú do prehliadača používateľa z našich serverov a ukladajú sa na pevný disk počítača používateľa. Odoslanie súboru cookie do prehliadača používateľa nám umožňuje zhromažďovať informácie o návšteve našich webových lokalít alebo používaní našich služieb a uchovávať záznamy o preferenciách používateľa pri návšteve našich webových lokalít alebo používaní našich služieb, a to na individuálnom aj súhrnnom základe.

Spoločnosť môže používať trvalé súbory cookie aj súbory cookie relácie; trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači aj po ukončení relácie, kým ich neodstránite, zatiaľ čo platnosť súborov cookie relácie vyprší po zatvorení prehliadača. Súbory cookie môžete odmietnuť alebo vymazať pomocou príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Ak však odmietnete alebo vymažete súbory cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok alebo služieb. Ak používate iný prehliadač alebo zariadenie, možno budete musieť skontrolovať nastavenia tohto prehliadača alebo zariadenia, aby ste mohli odmietnuť alebo odstrániť súbory cookie v tomto prehliadači alebo zariadení.

Môžeme tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré časom zhromažďujú informácie o vašom používaní webových lokalít a iných webových lokalít alebo aplikácií na iné ako reklamné účely. Na monitorovanie a zlepšovanie výkonu našich webových lokalít používame službu Google Analytics a iné služby tretích strán. Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics zhromažďuje a používa informácie, keď navštívite naše webové lokality, nájdete na stránke www.google.com/policies/privacy/partners. Pomocou nižšie uvedeného odkazu sa môžete kedykoľvek dozvedieť, ako sa odhlásiť z používania súborov cookie na našej webovej stránke:

Zakázať súbory cookie

Ručné zakázanie súborov cookie (ak vyššie uvedené tlačidlo nefunguje)

AKO POUŽÍVAME A ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE

Osobné údaje:

Ak nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, vaše osobné údaje nepredávame, neobchodujeme, neprenajímame ani nezdieľame s tretími stranami na marketingové účely bez vášho súhlasu. Osobné údaje zdieľame:

 • s dodávateľmi, ktorí vykonávajú služby pre spoločnosť na náš pokyn a v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov;
 • so všetkými pridruženými spoločnosťami (ak je to potrebné na vykonanie služby);
 • ak sme v dobrej viere presvedčení, že prístup k informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo zverejnenie je primerane nevyhnutné na splnenie platného právneho postupu alebo vykonateľnej vládnej požiadavky;
 • presadzovať dodržiavanie našich podmienok používania vrátane vyšetrovania potenciálnych porušení;
 • na riešenie podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov;
 • na ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našich používateľov alebo verejnosti, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon;
 • v prípade, že uskutočníme obchodnú transakciu, ako je zlúčenie, akvizícia alebo predaj celého nášho majetku alebo jeho časti, vrátane konkurzu;
 • na základe predvolania, súdneho príkazu, vládneho vyšetrovania alebo iného právneho postupu, alebo ak to inak vyžaduje zákon, alebo na ochranu našich práv alebo práv tretích strán;
 • Odborníci (vrátane právnikov a iných odborníkov): EstaService môže zdieľať informácie o spotrebiteľoch s nezávislými odborníkmi, ku ktorým možno získať prístup prostredníctvom produktov, ako sú naše právne posudky a produkty s právnickou podporou, a
 • Vládne subjekty: EstaService nie je prepojená so žiadnou vládnou organizáciou, ale v rámci ponúkaných služieb môže mať klient žiadosť, ktorá sa posiela priamo príslušnej agentúre, a EstaService môže zdieľať informácie o spotrebiteľoch s vládnymi subjektmi, aby mohla plniť produkty zakúpené našimi zákazníkmi. Určité osobné údaje sa stávajú verejným záznamom, keď sú dokumenty podané federálnej alebo štátnej vláde alebo súdu. Napríklad osobné údaje a spisy žiadateľa sa zasielajú Ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA (DHS) alebo Občianskemu a imigračnému úradu USA (USCIS) alebo inej príslušnej agentúre a po podaní žiadostí a petícií už nie sú pod našou kontrolou. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto alebo podobné činnosti tretích strán.

Ak predáme celú našu spoločnosť alebo jej časť, vaše osobné údaje môžu byť jedným z prevedených aktív. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že k takýmto prenosom môže dôjsť a že sú povolené týmito Zásadami ochrany osobných údajov a že akýkoľvek nadobúdateľ našich aktív môže pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa naše informačné postupy kedykoľvek v budúcnosti zmenia, na našich webových stránkach uverejníme aktualizované zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali Webové stránky a dozvedeli sa, ako sa vaše údaje používajú a zverejňujú.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame na tieto účely:

 • aby sme s vami mohli komunikovať, napríklad kontaktovať používateľov v reakcii na otázky, získavať od nich spätnú väzbu, poskytovať technickú podporu a informovať používateľov o propagačných ponukách;
 • na spracovanie transakcií;
 • aby sme vám na našich webových stránkach poskytli personalizované služby;
 • aby sme mohli vyvíjať, prispôsobovať, poskytovať, podporovať a zlepšovať naše služby;
 • poskytovať naše služby a riadiť naše podnikanie a
 • na zasielanie marketingovej komunikácie.

Vaše osobné údaje môžeme používať aj takto:

Priamy mail, e-mail a odchádzajúci telemarketing.

Registráciou v službe EstaService beriete na vedomie, že vám môžeme posielať e-maily, špeciálne ponuky, propagačné akcie a iné správy o službe EstaService, našich webových stránkach alebo iných produktoch a službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Odber môžete kedykoľvek zrušiť podľa pokynov v týchto e-mailoch alebo nás môžete kontaktovať priamo. Ak uvediete telefónne číslo, spoločnosť EstaService vás môže telefonicky kontaktovať v súvislosti s produktmi alebo službami, ktoré ste si vyžiadali, alebo na marketingové účely.

Prieskumy a súťaže.

Z času na čas môžeme používateľom ponúknuť prieskumy alebo súťaže a v súvislosti s týmito prieskumami alebo súťažami môžeme požadovať osobné údaje. Účasť na týchto prieskumoch alebo súťažiach je úplne dobrovoľná a vy sa môžete rozhodnúť, či tieto údaje poskytnete alebo nie. Zozbierané informácie môžeme použiť na oznámenie výhercov a udelenie cien, na monitorovanie alebo zlepšenie webových lokalít alebo na iné účely.

Neosobné údaje:

Vo všeobecnosti používame neosobné údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše webové stránky a prispôsobovať používateľské prostredie. Neosobné údaje zhromažďujeme aj na sledovanie trendov a analýzu spôsobov používania webových lokalít. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nijako neobmedzujú naše používanie alebo zverejňovanie Neosobných údajov a vyhradzujeme si právo používať a zverejňovať takéto Neosobné údaje našim partnerom, inzerentom a iným tretím stranám podľa nášho uváženia.

AKO CHRÁNIME VAŠE INFORMÁCIE

Zavádzame bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom. Váš účet je chránený heslom k účtu a vyzývame vás, aby ste podnikli kroky na zabezpečenie svojich osobných údajov tým, že svoje heslo neprezradíte a po každom použití sa odhlásite z účtu. Vaše informácie ďalej chránime pred možným narušením bezpečnosti zavedením určitých technologických bezpečnostných opatrení vrátane šifrovania, firewallov a technológie secure socket layer. Tieto opatrenia však nezaručujú, že k vašim informáciám nebude získaný prístup, nebudú zverejnené, zmenené alebo zničené v dôsledku narušenia takýchto firewallov a softvéru zabezpečeného servera. Používaním našich webových lokalít alebo služieb potvrdzujete, že rozumiete týmto rizikám a súhlasíte s nimi.

VAŠE PRÁVA

V závislosti od miesta vášho bydliska môžete mať v súvislosti so svojimi osobnými údajmi určité práva vrátane práva požadovať prístup k svojim osobným údajom, požadovať ich aktualizáciu alebo vymazanie, namietať proti spracovaniu alebo požadovať ich prenos. Niektoré z týchto práv podliehajú obmedzeniam a výnimkám. Napríklad nemusíme byť schopní poskytnúť určité informácie, ak by ich zverejnenie bolo v rozpore s našimi zákonnými povinnosťami alebo právami inej osoby.

Máte právo na:

 • požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame;
 • opraviť nesprávne, nepresné alebo neúplné údaje;
 • za určitých okolností požiadať o vymazanie údajov alebo o ukončenie ich spracovania;
 • vzniesť námietku a požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich údajov za určitých okolností;
 • požiadať o prístup ku kategóriám zdrojov, z ktorých zhromažďujeme osobné údaje;
 • požadovať informácie o obchodnom alebo komerčnom účele zhromažďovania alebo predaja osobných údajov a
 • Dostať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

OBYVATELIA KALIFORNIE

Podľa Kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov z roku 2018 (CCPA), ak ste obyvateľom Kalifornie, máte právo požadovať, aby sme zverejnili, aké osobné údaje zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a predávame. Ak chcete uplatniť svoje práva podľa zákona CCPA, môžete nás kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej lokalite.

EXTERNÉ ODKAZY

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky. Tieto webové stránky tretích strán nekontrolujeme a tieto zásady ochrany osobných údajov sa na ne nevzťahujú. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretích strán.

ZMENY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť EstaService si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny alebo aktualizácie budú účinné okamžite po ich uverejnení na webových lokalitách a vy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať webové lokality a tieto Zásady ochrany osobných údajov a byť si vedomí akýchkoľvek zmien. Vaše ďalšie používanie Webových lokalít po takýchto úpravách bude predstavovať vaše potvrdenie upravených Zásad ochrany osobných údajov a súhlas s dodržiavaním a viazanosťou upravenými Zásadami ochrany osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, postupov našich webových lokalít alebo vašich kontaktov s našimi webovými lokalitami, kontaktujte nás na adrese:

[email protected]

sk_SKSlovak