Polityka prywatności

Ostatnio zmodyfikowano: 14 czerwca 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji przez Estaservice LCC ("EstaService", "my", "nas" lub "nasze") w związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych, wskazanych pod nagłówkiem [Witryny internetowe - (Podmioty objęte ochroną)] ("Witryny internetowe") i naszych usług. Zakres niniejszej Polityki prywatności obejmuje zarówno korzystanie z witryn internetowych EstaService, jak i wszelkie inne sposoby interakcji z EstaService, takie jak rozmowa telefoniczna lub zdalne połączenie wideo. Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika. Informacje dla mieszkańców Kalifornii i osób znajdujących się w Unii Europejskiej są również zawarte w niniejszej polityce.

DEFINICJE

Dane osobowe:

Oznacza to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą/użytkownika"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej. W rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności Dane Osobowe lub Informacje Osobowe oznaczają informacje, które odnoszą się do konkretnej osoby i mogą być z nią powiązane. Nie obejmuje to informacji zdezidentyfikowanych lub zagregowanych.

Podmiot danych/użytkownik:

Odnosi się do każdej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez EstaService (administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie).

Przetwarzanie:

To każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgoda osoby, której dane dotyczą/użytkownika:

Jest to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub konkretnego działania potwierdzającego, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

My lub nasi usługodawcy możemy gromadzić Dane osobowe i dane, które nie identyfikują konkretnie użytkownika podczas korzystania z naszych witryn internetowych lub usług. W tej sekcji wyjaśniamy, jakie rodzaje Danych osobowych możemy gromadzić na temat konsumentów. Gromadzone dane osobowe zależą od rodzaju interakcji, jaką mamy z konsumentem (takich jak dzwonienie lub odwiedzanie naszych stron internetowych), rodzajów produktów, które konsument rozważa lub kupuje, oraz informacji, które klienci EstaService zdecydują się nam udostępnić. Ta sekcja zawiera wszystkie informacje, które możemy gromadzić o konsumentach, ale rzadko będziemy gromadzić wszystkie te rodzaje informacji o pojedynczej osobie. EstaService potencjalnie gromadzi następujące kategorie informacji o konsumentach, z których niektóre mogą być gromadzone lub przechowywane w taki sposób, że można je uznać za dane osobowe:

Identyfikatory: Przykłady typów identyfikatorów, które EstaService może gromadzić, obejmują prawdziwe imiona i nazwiska, pseudonimy, adresy pocztowe, identyfikatory internetowe, adresy protokołu internetowego ("adresy IP"), adresy e-mail, numery kont, numery ubezpieczenia społecznego, numery prawa jazdy, numery paszportów i inne rządowe numery identyfikacyjne.

Inne rodzaje informacji: Przykłady innych rodzajów informacji obejmują cechy fizyczne lub opisy użytkownika, numer telefonu, wykształcenie, zatrudnienie, informacje finansowe, w tym numery kont bankowych, kart kredytowych i debetowych. Obejmuje to również dodatkowe informacje przekazane EstaService bezpośrednio przez użytkownika, takie jak wypełnienie kwestionariusza, udzielenie odpowiedzi na ankietę lub skorzystanie z konsultacji. Kategoria ta obejmuje informacje określone jako dane osobowe w sekcji 1798.80(e) kalifornijskiego kodeksu cywilnego, które nie zostały skategoryzowane w inny sposób.

Cechy chronione na mocy niektórych przepisów: Przykłady rodzajów cech, które EstaService może gromadzić, obejmują wiek, pochodzenie narodowe, obywatelstwo, stan cywilny, informacje medyczne, płeć, orientację seksualną oraz status weterana lub wojskowego.

Informacje internetowe: Przykłady rodzajów informacji o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, które EstaService może gromadzić, obejmują historię przeglądania, historię wyszukiwania, informacje o urządzeniu używanym przez konsumenta do uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych lub aplikacji oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z EstaService lub witrynami internetowymi, aplikacjami lub reklamami naszych partnerów. Możemy również gromadzić informacje od osób odwiedzających nasze strony internetowe, takie jak ustawienia przeglądarki, systemy operacyjne, strony odsyłające/wyjściowe i dane strumienia kliknięć. Gdy wysyłamy do użytkownika wiadomość e-mail, EstaService może również gromadzić informacje, w tym o sposobie interakcji użytkownika z tą wiadomością.

Informacje o geolokalizacji: EstaService może gromadzić informacje o miejscu zamieszkania lub innej lokalizacji konsumenta.

Informacje dźwiękowe i wizualne: EstaService może nagrywać rozmowy z konsumentami. Możemy dokonywać nagrań wizualnych konsumentów, gdy odwiedzają oni naszą siedzibę lub gdy konsumenci wyrażają zgodę na robienie im przez EstaService zdjęć lub nagrywanie ich na wideo.

Informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem: Przykładowe rodzaje informacji zawodowych i związanych z zatrudnieniem, które może gromadzić EstaService, obejmują informacje o statusie zawodowym i powiązaniach, historii zatrudnienia i statusie zatrudnienia wymaganym we wniosku wizowym.

Dane osobowe:

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika, gdy kupuje on nasze produkty lub usługi, rejestruje się w celu korzystania z naszych usług, rejestruje się, aby zostać partnerem lub w inny sposób komunikuje się z nami. Dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem naszych witryn internetowych, mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o karcie płatniczej oraz wszelkie informacje zawarte w komunikacji z nami.

Informacje gromadzone za pośrednictwem technologii:

Możemy automatycznie gromadzić informacje na temat korzystania przez użytkownika z naszych witryn internetowych i usług, takie jak witryny internetowe, z których użytkownik przeszedł (znane jako "odsyłający adres URL"), typ używanej przeglądarki, urządzenie, z którego użytkownik połączył się z naszymi usługami, godzina i data dostępu oraz inne informacje, które nie mogą identyfikować użytkownika. Śledzimy te informacje za pomocą plików cookie, małych plików tekstowych lub innych technologii. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z naszych serwerów i są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika. Wysyłanie plików cookie do przeglądarki użytkownika umożliwia nam gromadzenie informacji o odwiedzinach użytkownika na naszych stronach internetowych lub korzystaniu z naszych usług oraz przechowywanie danych o preferencjach użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych usług, zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zbiorczym.

Spółka może wykorzystywać zarówno trwałe, jak i sesyjne pliki cookie; trwałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika po zamknięciu sesji do momentu ich usunięcia, natomiast sesyjne pliki cookie wygasają po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może mieć możliwość odrzucenia lub usunięcia plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik odrzuci lub usunie pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszych witryn internetowych lub usług. Jeśli użytkownik korzysta z innej przeglądarki lub urządzenia, może być konieczne sprawdzenie ustawień tej przeglądarki lub urządzenia w celu odrzucenia lub usunięcia plików cookie w tej przeglądarce lub urządzeniu.

Możemy również współpracować ze stronami trzecimi, które gromadzą informacje o korzystaniu przez użytkownika z Witryn internetowych i innych witryn internetowych lub aplikacji w celach innych niż reklamowe. Korzystamy z Google Analytics i innych usług stron trzecich w celu monitorowania i poprawy wydajności naszych witryn internetowych. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics gromadzi i wykorzystuje informacje podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, odwiedź stronę www.google.com/policies/privacy/partners. Możesz dowiedzieć się, jak zrezygnować z plików cookie naszej witryny w dowolnym momencie, korzystając z poniższego łącza:

Wyłącz pliki cookie

Ręczne wyłączanie plików cookie (jeśli powyższy przycisk nie działa)

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Dane osobowe:

O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych bez zgody użytkownika. Udostępniamy dane osobowe:

 • z dostawcami, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki na nasze polecenie i zgodnie z naszą Polityką prywatności;
 • z dowolnymi podmiotami powiązanymi (jeśli jest to konieczne do wykonania usługi);
 • w przypadku, gdy mamy uzasadnione przekonanie, że dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest niezbędne w celu spełnienia wszelkich obowiązujących procedur prawnych lub egzekwowalnych żądań rządowych;
 • w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania, w tym badania potencjalnych naruszeń;
 • w celu rozwiązania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi;
 • w celu ochrony przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawa;
 • w przypadku transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, w tym w przypadku upadłości;
 • zgodnie z wezwaniem sądowym, nakazem sądowym, dochodzeniem rządowym lub innym procesem prawnym lub w inny sposób wymagany przez prawo, lub w celu ochrony naszych praw lub praw stron trzecich;
 • Profesjonaliści (w tym prawnicy i inni profesjonaliści): EstaService może udostępniać informacje o konsumentach niezależnym profesjonalistom, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem produktów, takich jak nasze recenzje prawne i produkty wspomagane przez prawników; oraz
 • Podmioty rządowe: EstaService nie jest powiązana z żadną organizacją rządową, ale w ramach oferowanych usług klient może mieć wniosek, który jest wysyłany bezpośrednio do odpowiedniej agencji, a EstaService może udostępniać informacje o konsumentach podmiotom rządowym w celu realizacji produktów zakupionych przez naszych klientów. Niektóre dane osobowe stają się rejestrem publicznym, gdy dokumenty są składane w rządzie federalnym lub stanowym albo w sądzie. Na przykład dane osobowe i akta wnioskodawcy są wysyłane do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) lub Służb Imigracyjnych i Obywatelskich Stanów Zjednoczonych (USCIS) lub innej odpowiedniej agencji i nie są już pod naszą kontrolą po złożeniu wniosków i petycji. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje tych lub podobnych działań stron trzecich.

Jeśli sprzedamy całość lub część naszej działalności, dane osobowe użytkownika mogą znaleźć się wśród przekazywanych aktywów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że takie transfery mogą mieć miejsce i są dozwolone przez niniejszą Politykę prywatności oraz że każdy nabywca naszych aktywów może nadal przetwarzać Dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nasze praktyki informacyjne ulegną zmianie w dowolnym momencie w przyszłości, opublikujemy zaktualizowaną politykę prywatności na naszych stronach internetowych. Zalecamy okresowe sprawdzanie Witryn, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje są wykorzystywane i ujawniane.

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników wykorzystujemy do następujących celów:

 • aby pomóc nam komunikować się z użytkownikami, na przykład w celu kontaktowania się z użytkownikami w odpowiedzi na pytania, pozyskiwania opinii od użytkowników, zapewniania wsparcia technicznego i informowania użytkowników o ofertach promocyjnych;
 • do przetwarzania transakcji;
 • w celu zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanych doświadczeń na naszych stronach internetowych;
 • aby pomóc nam rozwijać, dostosowywać, dostarczać, wspierać i ulepszać nasze usługi;
 • świadczenie naszych usług i zarządzanie naszą działalnością; oraz
 • w celu przesyłania użytkownikowi informacji marketingowych.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujący sposób:

Poczta bezpośrednia, poczta elektroniczna i telemarketing wychodzący.

Rejestrując się w EstaService, użytkownik rozumie, że możemy wysyłać mu wiadomości e-mail, oferty specjalne, promocje i inne wiadomości dotyczące EstaService, naszych stron internetowych lub innych produktów i usług, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami bezpośrednio. Jeśli użytkownik poda numer telefonu, EstaService może kontaktować się z nim telefonicznie w sprawie zamówionych produktów lub usług lub w celach marketingowych.

Ankiety i konkursy.

Od czasu do czasu możemy oferować użytkownikom ankiety lub konkursy i możemy prosić o podanie danych osobowych w związku z takimi ankietami lub konkursami. Udział w takich ankietach lub konkursach jest całkowicie dobrowolny, a użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić te informacje. Możemy wykorzystywać zebrane informacje do powiadamiania zwycięzców i przyznawania nagród, do monitorowania lub ulepszania Witryn lub do innych celów.

Dane nieosobowe:

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy Dane nieosobowe, aby pomóc nam ulepszyć nasze Witryny internetowe i dostosować je do potrzeb użytkowników. Agregujemy również Dane nieosobowe w celu śledzenia trendów i analizowania wzorców korzystania z Witryn. Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza wykorzystywania lub ujawniania przez nas Danych nieosobowych i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania i ujawniania takich Danych nieosobowych naszym partnerom, reklamodawcom i innym stronom trzecim według naszego uznania.

JAK CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKA

Wdrażamy środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem. Konto użytkownika jest chronione hasłem do konta i zachęcamy do podjęcia kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez nieujawnianie hasła i wylogowywanie się z konta po każdym użyciu. Ponadto chronimy informacje użytkownika przed potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa, wdrażając określone technologiczne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, zapory ogniowe i technologię Secure Socket Layer. Środki te nie gwarantują jednak, że informacje użytkownika nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia takich zapór ogniowych i bezpiecznego oprogramowania serwera. Korzystając z naszych stron internetowych lub usług, użytkownik potwierdza, że rozumie i zgadza się przyjąć na siebie to ryzyko.

TWOJE PRAWA

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa związane z jego Danymi Osobowymi, w tym prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, żądania ich aktualizacji lub usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich przekazania. Niektóre z tych praw podlegają ograniczeniom i wyjątkom. Na przykład możemy nie być w stanie dostarczyć pewnych informacji, jeśli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub prawami innej osoby.

Masz prawo do:

 • Żądanie dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika;
 • Poprawianie nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych lub zaprzestania ich przetwarzania w określonych okolicznościach;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych użytkownika i zażądać jego ograniczenia w pewnych okolicznościach;
 • Żądanie dostępu do kategorii źródeł, z których gromadzimy Dane osobowe;
 • żądanie poznania biznesowego lub komercyjnego celu gromadzenia lub sprzedaży Danych Osobowych; oraz
 • Otrzymywanie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

MIESZKAŃCY KALIFORNII

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA), jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, ma prawo zażądać od nas ujawnienia danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy. Aby skorzystać z praw wynikających z CCPA, użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do witryn zewnętrznych. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych osób trzecich, a niniejsza Polityka prywatności nie ma do nich zastosowania. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron internetowych osób trzecich.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

EstaService zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany lub aktualizacje wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu w Witrynach, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie Witryn i niniejszej Polityki prywatności oraz zapoznawanie się z wszelkimi modyfikacjami. Dalsze korzystanie z Witryn po wprowadzeniu takich modyfikacji będzie stanowić potwierdzenie przez użytkownika zmodyfikowanej Polityki prywatności oraz zgodę na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowaną Polityką prywatności.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych w naszych Witrynach internetowych lub kontaktów z naszymi Witrynami internetowymi, prosimy o kontakt pod adresem:

[email protected]

pl_PLPolish