Warunki świadczenia usług

Ostatnio zmodyfikowano: 06/14/2023

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że esta-service.us ("EstaService") nie jest kancelarią prawną ani adwokatem, nie może świadczyć usług, które świadczy adwokat, a jego formularze lub szablony nie zastępują porad prawnych ani usług. Użytkownik reprezentuje siebie w tej sprawie prawnej. Korzystanie z EstaService lub jej strony internetowej znajdującej się pod adresem estaservice.us ("nasza strona") nie powoduje nawiązania relacji adwokat-klient ani powstania przywileju. Korzystanie z tej witryny oznacza, że użytkownik akceptuje i rozumie zasady dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności, prywatności i zwrotu kosztów określone na tej stronie.

Niniejsze Warunki świadczenia usług zawierają wiążącą umowę arbitrażową, która rozstrzyga spory indywidualnie, a nie w drodze procesów z udziałem ławy przysięgłych lub pozwów zbiorowych, oraz ogranicza środki zaradcze dostępne dla użytkownika w przypadku sporu.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej od EstaService w ramach naszych usług. Możemy przypisać unikalny adres e-mail do konta użytkownika, aby pomóc EstaService w otrzymywaniu powiadomień od organu rządowego przetwarzającego dokument podróży i składającego wniosek. Jeśli użytkownik chce zaprzestać korzystania z tego adresu e-mail powiązanego z jego kontem lub zaprzestać otrzymywania powiadomień dotyczących jego wniosku, powinien powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Weryfikacja odpowiedzi przez EstaService ogranicza się do sprawdzenia kompletności, pisowni i wewnętrznej spójności nazwisk, adresów i podobnych informacji. Użytkownik zapozna się z ostatecznym wnioskiem (wnioskami) przed jego podpisaniem i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego treść.

Dokładność informacji i zgoda osób trzecich

Podpisując niniejszą umowę, gwarantujesz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dokładność i poprawność wszystkich informacji przekazanych EstaService. Zgadzasz się również na nasze upoważnienia do przetwarzania przez strony trzecie, które obejmują wykorzystanie Twoich danych i podpisu cyfrowego.

Dokumentacja i podpisy elektroniczne

Użytkownik wyraża zgodę na złożenie przez EstaService podpisu elektronicznego tam, gdzie jest to wymagane i złożenie niezbędnych dokumentów dotyczących zakupionej usługi. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [email protected], co spowoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia naszych usług.

Klienci nie mówiący po angielsku

Materiały dostarczane przez EstaService, w tym kwestionariusze, dokumenty, instrukcje i zgłoszenia, są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Tłumaczenia niniejszych Warunków oraz innych warunków, zasad i polityk na języki inne niż angielski zostały udostępnione wyłącznie dla wygody użytkowników. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub konfliktu między tłumaczeniami, wersja angielska jest miarodajna.

Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie

O ile nie jest to zabronione przez prawo, użytkownik zwolni EstaService i jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów z odpowiedzialności za wszelkie pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody, niezależnie od ich przyczyny (w tym honoraria adwokackie i powiązane koszty postępowania sądowego i arbitrażowego), niezależnie od tego, czy są one wynikiem umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, czy też wynikają z niniejszej umowy lub są z nią związane. Obejmuje to wszelkie roszczenia z tytułu obrażeń ciała lub szkód majątkowych, nawet jeśli EstaService została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności ze strony EstaService, będzie ona ograniczona do kwoty zapłaconej za produkty i/lub usługi, a w żadnym wypadku nie będzie wynikowych lub karnych szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód, więc ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Usługi stron trzecich

Jeśli zakup obejmuje usługi stron trzecich, może być konieczne zaakceptowanie dodatkowych warunków na stronie internetowej strony trzeciej. Osoba trzecia może skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu, podając instrukcje dotyczące dostępu do korzyści. EstaService zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie informacje, materiały, produkty lub usługi publikowane lub oferowane w ramach usług stron trzecich. EstaService nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie produktów lub usług oferowanych lub reklamowanych na tych stronach internetowych. Należy pamiętać, że firmy zewnętrzne mają różne polityki prywatności i mogą oferować niższy poziom bezpieczeństwa niż EstaService.

Przyszłe produkty i usługi

Jeśli użytkownik doda produkt lub usługę do zamówienia po dokonaniu pierwszego zakupu, niniejsze Warunki świadczenia usług będą miały również zastosowanie do tego dodatkowego zakupu.

Polityka zwrotów

EstaService posiada jasno określoną Politykę Zwrotów włączoną do niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Warunki Polityki zwrotów są dostępne pod adresem [podaj link].

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z tej witryny podlegają prawu Wspólnoty Puerto Rico, USA, i będą interpretowane zgodnie z nim, bez względu na jakiekolwiek zasady kolizji prawa.

Termin składania roszczeń

Wszelkie powództwa lub roszczenia związane z niniejszą witryną (w tym zakup jakichkolwiek produktów i/lub usług) muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa.

Arbitraż i miejsce postępowania

Wszelkie spory związane z wizytą użytkownika na tej stronie internetowej będą poddawane poufnemu arbitrażowi we Wspólnocie Puerto Rico, USA, z wyjątkiem sporów dotyczących praw własności intelektualnej, w przypadku których możemy ubiegać się o zadośćuczynienie w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym. Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) według jego Zasad Arbitrażu Handlowego (Commercial Arbitration Rules) przed jednym arbitrem posiadającym wiedzę specjalistyczną w zakresie przedmiotu sporu. Koszty arbitrażu naliczone przez arbitra będą ponoszone przez stronę wygrywającą lub zgodnie z podziałem dokonanym przez arbitra. Każda ze stron ponosi własne opłaty i koszty prawne. Arbitraż zostanie zakończony w ciągu 120 dni od powiadomienia lub złożenia wniosku o arbitraż.

Ostateczny arbitraż

Orzeczenie arbitra będzie wiążące i może zostać wydane jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji we Wspólnocie Portoryko, USA. Wszystkie zeznania arbitrażowe, dowody, orzeczenia i dokumentacja będą traktowane jako poufne. Żadna ze stron nie może wykorzystywać, ujawniać ani ujawniać takich informacji, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Zrzeczenie się praw do pozwu zbiorowego

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo żaden arbitraż na podstawie niniejszych Warunków świadczenia usług nie może być łączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony. Użytkownik wyraża zgodę na arbitraż indywidualny. Ani użytkownik, ani my nie będziemy łączyć ani konsolidować roszczeń w sądzie lub arbitrażu, ani też uczestniczyć w jakimkolwiek roszczeniu jako przedstawiciel lub członek grupy. Kwestionowanie zrzeczenia się arbitrażu grupowego może być podnoszone wyłącznie w sądzie właściwej jurysdykcji.

Zawieszone konta

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, do monitorowania, zawieszania, zamykania, edytowania, ujawniania, odmowy publikowania lub usuwania jakichkolwiek materiałów, treści i/lub aktywności na tej stronie internetowej z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania. Nie sprawdzamy i nie możemy sprawdzać wszystkich materiałów przesłanych do tej witryny. Jeśli zostaniemy o tym powiadomieni, możemy zbadać zarzuty dotyczące treści naruszających niniejsze Warunki świadczenia usług i zdecydować, czy usunąć komunikację. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek działań lub treści przesyłanych przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią w ramach tej witryny lub poza nią.

Opłaty za zgłoszenie

Podane ceny usług pomocy w przygotowaniu wniosku nie obejmują opłat za wniosek rządowy, badanie lekarskie, złożenie wniosku ani opłat biometrycznych, które nie podlegają zwrotowi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce zwrotów na stronie [podaj łącze].

Recenzje

Po dokonaniu zakupu możesz otrzymać od EstaService wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety. Użytkownik może również napisać recenzję na stronie internetowej. Jeśli użytkownik wypełni ankietę lub prześle recenzję, jego opinie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub wykorzystane w materiałach marketingowych, wraz z ograniczonymi informacjami identyfikującymi, takimi jak imię i nazwisko, zakupiony produkt, płeć, miasto/stan i przedział wiekowy.

Siła wyższa

EstaService nie narusza ani nie narusza niniejszych Warunków świadczenia usług ani żadnej umowy z użytkownikiem lub jakimkolwiek innym użytkownikiem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaprzestanie, przerwanie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich zobowiązań z powodu zdarzenia siły wyższej, takiego jak klęski żywiołowe, epidemie, wojna lub inne podobne zdarzenia pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż 60 dni, EstaService może wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług bez ponoszenia odpowiedzialności.

Prawo do odmowy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że EstaService zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi.

Warunki te mają wpływ na prawa i obowiązki użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie te warunki, nie powinien korzystać z tej usługi. Dokonując zakupu, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług.

pl_PLPolish