Podmienky služby

Posledná úprava: 06/14/2023

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že stránka esta-service.us ("EstaService") nie je právnická firma ani advokát, nemôže poskytovať služby, ktoré poskytuje advokát, a jej formuláre alebo šablóny nenahrádzajú právne poradenstvo alebo služby. V tejto právnej záležitosti zastupujete sami seba. Používaním služby EstaService alebo jej webovej lokality nachádzajúcej sa na adrese estaservice.us (ďalej len "naša lokalita") nevzniká žiadny vzťah medzi advokátom a klientom ani žiadne privilégium. Vaše používanie tejto webovej lokality znamená, že súhlasíte so zásadami odmietnutia zodpovednosti, ochrany osobných údajov a vrátenia peňazí uvedenými na tejto webovej lokalite a že im rozumiete.

Tieto Podmienky služby obsahujú záväznú rozhodcovskú zmluvu, ktorá rieši spory na individuálnom základe, a nie prostredníctvom súdnych procesov s porotou alebo skupinových žalôb, a obmedzuje opravné prostriedky, ktoré máte k dispozícii v prípade sporu.

Súhlasíte so zasielaním elektronických správ od spoločnosti EstaService v rámci našich služieb. K vášmu účtu môžeme priradiť jedinečnú e-mailovú adresu, ktorá pomôže službe EstaService prijímať oznámenia od štátneho orgánu, ktorý spracováva váš cestovný doklad a podáva vašu žiadosť. Ak si želáte prestať používať tento e-mail priradený k vášmu kontu alebo prestať dostávať oznámenia o vašej žiadosti, oznámte nám to e-mailom na adresu [email protected].

Preskúmanie vašich odpovedí spoločnosťou EstaService sa obmedzuje na kontrolu úplnosti, pravopisu a vnútornej konzistencie mien, adries a podobných informácií. Konečnú(-é) žiadosť(-e) si prečítate pred jej(ich) podpisom a nesiete výhradnú zodpovednosť za jej(ich) obsah.

Presnosť informácií a súhlas tretích strán

Podpisom tejto zmluvy zaručujete, že všetky informácie poskytnuté spoločnosti EstaService sú presné a správne. Súhlasíte tiež s našimi oprávneniami na spracovanie údajov treťou stranou, ktoré zahŕňajú použitie vašich údajov a digitálneho podpisu.

Elektronické záznamy a podpisy

Súhlasíte s tým, aby spoločnosť EstaService v prípade potreby pripojila váš elektronický podpis a vyplnila potrebné dokumenty k zakúpenej službe. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected], čo bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania našich služieb.

Zákazníci nehovoriaci po anglicky

Materiály poskytované službou EstaService vrátane dotazníkov, dokumentov, pokynov a podaní sú k dispozícii len v angličtine. Iný ako anglický preklad týchto podmienok a iných podmienok a zásad sa poskytuje len pre pohodlie. V prípade akejkoľvek nejednoznačnosti alebo rozporu medzi prekladmi je smerodajná anglická verzia.

Obmedzenie zodpovednosti a odškodnenie

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon, zbavíte spoločnosť EstaService a jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov zodpovednosti za akékoľvek nepriame, trestné, osobitné, náhodné alebo následné škody, nech už vzniknú akokoľvek (vrátane poplatkov za právne zastupovanie a súvisiacich nákladov na súdne a rozhodcovské konanie), či už v rámci žaloby zo zmluvy, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania, alebo vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. To zahŕňa akýkoľvek nárok na náhradu škody na zdraví alebo majetku, a to aj v prípade, že spoločnosť EstaService bola vopred upozornená na možnosť vzniku takejto škody. Ak sa zistí zodpovednosť na strane spoločnosti EstaService, bude obmedzená na sumu zaplatenú za výrobky a/alebo služby a za žiadnych okolností nedôjde k následným alebo sankčným škodám. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie určitých škôd, preto sa na vás tieto obmedzenia nemusia vzťahovať.

Služby tretích strán

Ak váš nákup zahŕňa služby tretích strán, možno budete musieť akceptovať ďalšie podmienky na webovej stránke tretej strany. Tretia strana vás môže kontaktovať e-mailom a/alebo telefonicky s pokynmi týkajúcimi sa prístupu k vašim výhodám. Spoločnosť EstaService sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo služby zverejnené alebo ponúkané v rámci služieb tretích strán. Spoločnosť EstaService nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie produktov alebo služieb ponúkaných alebo propagovaných na týchto webových stránkach. Uvedomte si, že spoločnosti tretích strán majú odlišné zásady ochrany osobných údajov a môžu ponúkať nižšiu úroveň bezpečnosti ako spoločnosť EstaService.

Budúce produkty a služby

Ak po prvom nákupe pridáte k objednávke produkt alebo službu, tieto Podmienky služby sa budú vzťahovať aj na tento ďalší nákup.

Zásady vrátenia peňazí

Spoločnosť EstaService má jasne stanovené zásady vrátenia peňazí, ktoré sú súčasťou týchto podmienok poskytovania služieb. Podmienky Zásad vrátenia peňazí sú dostupné na adrese [uveďte odkaz].

Rozhodné právo

Tieto podmienky používania a vaše používanie tejto webovej stránky sa riadia a vykladajú podľa zákonov Portorického zväzu, USA, bez ohľadu na akékoľvek kolízne normy.

Načasovanie pohľadávok

Všetky žaloby alebo nároky, ktoré môžete mať v súvislosti s touto webovou stránkou (vrátane nákupu akýchkoľvek produktov a/alebo služieb), musia byť začaté do jedného (1) roka od vzniku nároku alebo dôvodu žaloby.

Rozhodcovské konanie a miesto konania

Akýkoľvek spor týkajúci sa vašej návštevy tejto webovej lokality bude predložený na dôverné rozhodcovské konanie v Portoriku, USA, s výnimkou sporov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, v prípade ktorých sa môžeme obrátiť na akýkoľvek štátny alebo federálny súd. Rozhodcovské konanie sa uskutoční podľa pravidiel Americkej arbitrážnej asociácie v súlade s jej pravidlami obchodnej arbitráže pred jedným rozhodcom s odbornými znalosťami v oblasti predmetu sporu. Výdavky na arbitráž, ktoré účtuje rozhodca, znáša strana, ktorá zvíťazila v spore, alebo ich rozdelí rozhodca. Každá strana znáša svoje vlastné súdne poplatky a náklady. Rozhodcovské konanie sa ukončí do 120 dní od oznámenia alebo podania žiadosti o rozhodcovské konanie.

Konečná arbitráž

Rozhodnutie rozhodcu je záväzné a môže byť vydané ako rozsudok na ktoromkoľvek príslušnom súde v Portorickom spoločenstve, USA. Všetky rozhodcovské výpovede, dôkazy, rozhodnutia a dokumentácia sa považujú za dôverné. Žiadna zo strán nesmie tieto informácie použiť, zverejniť alebo prezradiť, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Zrieknutie sa skupinovej žaloby

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom nesmie byť žiadne rozhodcovské konanie podľa týchto Podmienok služby spojené s rozhodcovským konaním, ktorého sa zúčastňuje akákoľvek iná strana. Súhlasíte s rozhodcovským konaním na individuálnom základe. Ani vy, ani my sa nepripojíme k žiadnemu nároku na súde alebo v arbitráži, ani ho nebudeme konsolidovať, ani sa nezúčastníme na žiadnom nároku ako zástupca alebo člen skupiny. Námietky voči zrieknutiu sa skupinovej arbitráže možno vzniesť len na príslušnom súde.

Pozastavené účty

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, monitorovať, pozastaviť, ukončiť, upraviť, zverejniť, odmietnuť zverejnenie alebo odstrániť akýkoľvek materiál, obsah a/alebo činnosť na tejto webovej lokalite z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia. Všetky materiály odoslané na túto webovú lokalitu nekontrolujeme a ani ich nemôžeme kontrolovať. V prípade oznámenia môžeme prešetriť obvinenia z obsahu, ktorý porušuje tieto Podmienky používania služby, a rozhodnúť, či komunikáciu odstránime. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akýchkoľvek činností alebo obsahu odoslaného vami alebo akoukoľvek treťou stranou v rámci tejto webovej lokality alebo mimo nej.

Poplatky za podanie

Uvedené ceny za asistenčné služby pri príprave žiadosti nezahŕňajú štátne poplatky za podanie žiadosti, lekárske vyšetrenie, podanie žiadosti alebo biometrické údaje, ktoré sú nevratné. Pozrite si Zásady vrátenia peňazí na stránke [uveďte odkaz].

Recenzie

Po nákupe môžete od spoločnosti EstaService dostať e-mailovú žiadosť o prieskum. Môžete tiež napísať recenziu na webovej stránke. Ak vyplníte prieskum alebo odošlete recenziu, vaše názory môžu byť zverejnené na webovej lokalite alebo použité v marketingových materiáloch spolu s obmedzenými identifikačnými údajmi, ako sú vaše meno a iniciály priezviska, zakúpený výrobok, pohlavie, mesto/štát a vekové rozpätie.

Vyššia moc

Spoločnosť EstaService neporušuje ani neplní svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok služby alebo akejkoľvek zmluvy s vami alebo iným používateľom a nenesie zodpovednosť za akékoľvek zastavenie, prerušenie alebo oneskorenie plnenia svojich povinností v dôsledku udalosti vyššej moci, ako sú prírodné katastrofy, epidémie, vojna alebo akákoľvek podobná udalosť, ktorú nemôžeme primerane ovplyvniť. Ak udalosť vyššej moci trvá dlhšie ako 60 dní, spoločnosť EstaService môže ukončiť tieto podmienky poskytovania služieb bez zodpovednosti.

Právo odmietnuť

Beriete na vedomie, že spoločnosť EstaService si vyhradzuje právo odmietnuť službu komukoľvek.

Tieto podmienky majú vplyv na vaše zákonné práva a povinnosti. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito podmienkami, nepoužívajte túto službu. Pokračovaním v nákupe vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami služby.

sk_SKSlovak